ODSTĄPIENIA OD UMOWY I FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umów zawieranych na odległość (umów konsumenckich)

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej do celów w przeważającej mierze niezwiązanych z wykonywaną przez nią działalnością komercyjną ani samodzielną pracą zawodową.

A. POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy

w przypadku umowy o dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznych nośnikach danych, wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Pc-Programs ul. Staromiejska 6/10d 40 013 Katowice       Info@Pc-Program.com) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można użyć do tego celu dołączonego formularza, ale nie jest to wymagane.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że informacja o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zostanie wysłana przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek zwrócenia klientowi wszystkich otrzymanych od niego płatności łącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez klienta innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa) niezwłocznie, najpóźniej zaś w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu klienta od tej umowy. Do zwrotu użyjemy tego samego sposobu płatności, z którego klient skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że z klientem wyraźnie uzgodniono co innego; klient nie ponosi w żadnym wypadku opłat związanych ze zwrotem. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania przez nas towaru lub do momentu udowodnienia przez klienta, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

 

B. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go do nas pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Wzór formularza odstąpienia

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

- Do: Programy komputerowe ul. Staromiejska 6 / 10d 40 013 Katowice Info@Pc-Program.com

- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) na zakup następujących towarów (*) /

   świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.